Felkészülés az utolsó időkre

Utolsó idők

Mik is lesznek világszerte?

Világszerte nagy katasztrófák, földindulások, földrengések. Forgószelek városokat fognak lerombolni, tűz által nagy pusztítások és pusztulások lesznek. Élőlények és az emberek harmadrésze el fog pusztulni. Ivóvíz hiányok lesznek. A föld egy részén semmi nem fog megteremni, mert nagy szárazság és éhínség lesz, ezért nem lesz élelem. Ez a három és fél év a nagy megpróbáltatásokról szól.

Ezek után jön el Jézus Krisztus a földre. Ennek az égen nagy jele lesz, minden szem látni fogja. Hozza magával mindenkinek a jutalmát. Ő fogja kiválasztani az embereket a hitük és cselekedeteik által. Jelenések 20/12-15

Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni. Hoseiás 12/1

És lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. /Máté 24/7

Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindezidáig, és nem is lesz soha /Máté 24/21

És mindenféle nagy földindulások lesznek, és éhségek, és döghalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. /Lukács 21/11

És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért, megrövidíttetnek azok a napok. /Máté ev. 24/22

Jézus Krisztus eljövetelének időpontját, csak a Menyei Atya tudja.

A Jánosi Jelenésekben le van írva, minden egyes katasztrófa.

János jelenésekről 13. fejezet 1-2 bekezdés

És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.

És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

A világ diktátor

Ez a nemzetközi világdiktátor, tengerből bukkan elő, hét feje van, tíz szarva, ez a Földközi tenger. Európai Unió nemzetei veszik körül. Ez az ujjá éledt Róma.

János jelenések 13/4

És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló ehhez a fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik ő vele?

Az utolsó világ diktátor

Hét feje van, de egyben az utolsó világ diktátor. Kiterjed az egész világra a világszörny.

János jelenésekről

Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen János jelenésekről 13/7

Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akinek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta. János jelenésekről 13/8

És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mind azok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. János jelenésekről 13/15

Homlokukba a bélyeget betesznek

Az utolsó ítéletről

Mát. 25/32-34 És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

És a juhokat jobb keze felöl, a kecskéket pedig bal keze felöl állítja.

Ekkor ezt mondja: a király a jobb keze felöl állóknak: gyertek én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Ez áll a Jelenési könyvekben: nemzet-nemzet ellen megy. Ez már napjainkban is így van. Nagyon-nagyon sok ember, el fogja veszíteni otthonát is. A bankok megduplázzák a kamatokat. Ezek után fog bekövetkezni a háromszoros jaj.

A sátáni erők, meg fogják szüntetni a pénzt, mindenféle pénzmozgást csak bankszámlán keresztül lehet elintézni.

Minden egyes embert köteleznek rá, hogy ültesse be a jobb kezébe, vagy a homlokába a csippet. Csak így tudnak hozzá jutni a pénzükhöz. Itt eldönthetik, hogy a sátánt választják, azaz a pénzt, vagy pedig az életüket. Ez a tét. Aki azt választja, hogy beülteti, az fekélyes betegségben fog szenvedni, illetve meghalni. Akinek sok van, sokat veszít.

Hamarosan az áramszolgáltatásban is problémák fognak felmerülni. Ekkor a bankban tartott pénzek elvesznek. Mindenféle számítógépes rendszer összeomlik.

A háromszoros jaj, három és fél éven keresztül fog tartani

Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, szegényekkel és gazdagokkal, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Jelenések 13/16

És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Jelenések 13/17

Itt a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevadszámát, mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. Jelenések 13/18

És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak:Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Jelenések 16/1

Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre: és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. Jelenések 16/2

És láték a királyiszékeket, és leülének azokra, és adatik nékik ítélet tétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, is a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. János jelenések 20/4

Isten minden időben gondoskodott arról, hogy figyelmeztesse az embereket!

József eladatik Egyiptomba /Mózes I. 37/27-28/

Isten elküldte Józsefet Egyiptomba, majd egy álmon keresztül figyelmeztette milyen ínséges idők következnek. Hét éven keresztül tárazták be az ennivalót, gabonát. Így mentette meg az embereket Isten József által. Az Isten figyelmeztet a végidők történéseiről, ebben szintén szerepel, hogy ínséges idők jönnek.

Mikor éhséget idézett elő a földön és a kenyérnek minden botját eltöré, Elküldött előttünk egy férfiút, Józsefet, aki rabul adott vala el. /Zsoltárok 105/16-17 /

Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és, hogy megmenthesselek titeket, nagy szabadítással.

Nem ti küldtetek azért engem ide, hanem az Isten, ki engem fáraó atyjává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé /I. Mózes 45/7-8 Apcsel. 7/9

Az utolsó időkben nehéz idők fognak beállni. II. Tim. 3/1-17

Komolyan el kellene gondolkodnunk azon, hogy hol is tartunk!

Nem ártana felkészülni a szűkösebb napokra!!

A felkészülés egyenlő lenne a hit hiányával?

Aki hisz a felkészülésben az nem bízik Istenben? Ha van hitem, nem kell készülnöm az eljövendőkre, elég, ha bízom Isten ellátásában. Vajon igaza van ki így gondolja? Tényleg a hit hiányát jelenti a felkészülés?

A Biblia azt mondja, hogy „bízz az Úrban teljes szívből és ne támaszkodj a saját értelmedre”. Isten nélkül semmi reménységünk nem lenne. A hit azonban még véletlenül sem jelenti azt, hogy az ember egyhelyben ül és várja, hogy Isten mindent elrendezzen helyette. A hit inkább azt jelenti, hogy az ember megtesz mindent, amit tud, Isten útmutatása szerint. Ábrahám is hitel cselekedet .Ha nem kellene felkészülnünk arra, hogy ellássuk magunkat a nehéz időkben, ezzel az erővel ezt már most is elkezdhetnénk, és munka helyett várhatnánk, hogy Isten a mi segítségünk nélkül megadja mindennapi betevőnket. Minek dolgozzunk? Isten majd feltölti a bankszámlánkat.

Isten hihetetlen természetfeletti dolgokra képes, amihez semmi szüksége a mi segítségünkre. Tudom, mert már személyesen is megtapasztaltam. Isten azonban legtöbbször elvárja, hogy megtegyük azt, amire képesek vagyunk, elvárja, hogy hitben és engedelmességben elinduljunk, miközben Ő vezet és segít minket az úton, ajtókat nyitva és áldásokat osztva közben Amikor viszont emberi erővel megoldhatatlan helyzetbe kerülünk, teljes hittel átadhatjuk Istennek a stafétát, és Ő megteszi, amire mi már nem vagyunk képesek.)

Noé története tökéletes példa erre. Istennek hatalmában lett volna megvédeni Noét és családját minden egyéb segítség nélkül is az özönvíztől, de ehelyett figyelmeztette őt az eljövendőkre és megtanította neki miként készítsen bárkát családja és az állatok számára. Noé sem várt ölbe tett kézzel, hanem tette, amit Isten mutatott neki. Hitt a figyelmeztetésnek és ez a radikális hit radikális tetteket szült:Zsidók 11/7 A hit szinte minden esetben tettekkel jár. Isten látni szeretné, hogy hiszünk-e neki és megtesszük-e, amit mutat. A szükséges ellátmány összegyűjtése pedig 120 évig tartott. Noénak kitartása elnyerte jutalmát. Ő és családja megmenekült, mindenki más pedig odaveszett. Sajnos ma is nagyon sok keresztény, aki egyébként biztos benne, hogy az összeomlás be fog következni, úgy gondolja, hogy nem kell felkészülni. Szerintük, aki igazán hisz Istenben, annak semmilyen előkészületre nincs szüksége. Valóban ezt akarná Isten?

Mózes első könyvének 41. fejezetében Isten megmutatta Józsefnek, hogy hét év bőség után egy hét évig tartó nyomorúságos időszak következik. Mit tett erre József? Hét évig vígan élt, arra hagyatkozva, hogy Isten majd gondot visel mindenről az ínséges években? Még véletlenül sem. József egy hihetetlenül összetett, abban az időben példanélküli vésztartalék projektet indított el. Azzal, hogy komolyan vette Isten figyelmeztetését és cselekedett, egész Egyiptomot és saját családját is megmentette.

A világban folyó események megértése reményt ad, mint ahogy a felkészülés is egy reményteli, pozitív cselekedet. Akik nem hajlandók felismerni, hogy mi folyik jelenleg a világban, később még inkább össze fognak zavarodni. Sokan kétségbe fognak esni, miután rájöttek, hogy mindent elveszítettek. Nem akkor kell felkészülni, amikor itt a vihar, hanem amint tudomást szerzünk érkezéséről. A Biblia nem egyszer figyelmeztet a felkészülés fontosságára.

Máté ev 25/1-13 Olvassuk el például a bölcs és a balga szüzek történetét: